Beleid privacywetgeving Buurt- en Speeltuinvereniging Blok


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG geldt ook voor de buurtvereniging dus hieraan zullen wij moeten voldoen. Hieronder staat uitgelegd welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij die gebruiken. Ook hebben wij toestemming nodig voor het gebruik.


Persoonsgegevens in ledenlijst
Gegevens worden alleen gebruikt voor de ledenadministratie

 • Vastgelegd worden de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email gegevens en voor kinderen onder tot 18 jaar voornaam, jongen/meisje en geboortedatum
 • Gegevens zijn niet bij een externe partij in beheer
 • Gegevens dan wel de ledenlijst worden niet verstrekt aan derden
 • Bij einde lidmaatschap worden de gegevens direct verwijderd uit de ledenlijst

Gegevens worden gebruikt voor:

 • Bijhouden aantal leden en degene die contributie plichtig zijn. 
 • Bestuursleden en jeugdcommissieleden krijgen, indien dit nodig is voor het organiseren van een activiteit, een kopie van de ledenlijst.
 • Voor het rondbrengen van de krantjes krijgen de betrokken vrijwilligers een kopie adressenlijst van hun eigen wijk
 • Leden van de vereniging kunnen de ledenlijst inzien bij de secretaris om hun eigen gegevens te controleren ofwel te corrigeren.
 • Ledenlijst is niet beschikbaar op site
 • Aanspreekpunt voor aanmelding/ afmelding lidmaatschap is de ledenadministratie. Ook kan hier inzage worden gegeven in de gegevens in de administratie.

Plaatsen foto’s/ video’s op site, facebook en overige media
Voor het plaatsen van foto’s/ video’s is toestemming nodig van elke persoon die herkenbaar in beeld is. Indien het personen jonger dan 16 jaar betreft, is er toestemming nodig van de ouders of voogd van deze minderjarige.

 • Foto’s/ video’s worden vanaf 25 mei 2018 alleen geplaatst na toestemming.
 • Door opgave als lid geeft betreffende toestemming voor het gebruik van beeld materiaal als beschreven, of geeft aan dat deze toestemming niet wordt verleend. Deze toestemming kan altijd gewijzigd worden. Dit dient aan de secretaris doorgegeven te worden.
 • Voor personen jonger dan 16 jaar moet er door de ouder(s)/ verzorger(s)  toestemming worden verleend.
 • Er worden door de Buurt- en Speeltuinverenging Blok alleen foto’s/ video’s geplaatst van activiteiten/ evenementen die door de vereniging worden georganiseerd.
 • Een verzoek om geplaatste foto’s/ beeldmateriaal te verwijderen (ook na toestemming) kan worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

De AVG is op 25-05-2018 in werking getreden, indien er echter bezwaar is tegen eerder geplaatste foto’s/ video’s kan dit worden aangegeven bij de secretaris en zullen deze alsnog verwijderd worden.